สมัครแทงบอล สมัครเล่น SBOBET ผู้ได้รับรางวัล

สมัครแทงบอล กลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและรับรู้ผลกระทบของ IFRS 15 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 201 เป็นการปรับปรุงกำไรสะสม รายการที่เกี่ยวข้องได้ถูกบันทึกลงในหนี้สินอื่นในงบดุล การปรับยอดดุลยกมาเกิดขึ้นเฉพาะกับสัญญาที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

มูลค่าการซื้อขายรวมของกระแสรายได้ที่กล่าวถึงข้างต้นคิดเป็นค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละห้าของมูลค่าการซื้อขายประจำปีของกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2018 ยอดขายสุทธิที่บันทึกจากแหล่งรายได้ที่กล่าวถึงข้างต้นคือ 5.2 สมัครแทงบอล ล้านยูโร (2017: 12.1 ล้านยูโร) หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (1.1 เปอร์เซ็นต์) ของยอดขายสุทธิทั้งหมดของกลุ่ม ในมุมมองของกลุ่มบริษัท ผลกระทบของ IFRS 15 ต่อการรับรู้แหล่งรายได้เหล่านี้ไม่ใช่ส่วนสำคัญของยอดขายสุทธิของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทได้กำหนดผลกระทบของ IFRS 15 ต่อระยะเวลาในการรับรู้รายได้สำหรับสัญญาที่ยังไม่ได้ชำระอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงสี่ฉบับ ซึ่ง IFRS 15 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท ในปีการเงินที่ผ่านมา การชำระเงินตามเป้าหมายได้รับการยอมรับสำหรับสัญญาเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยการนำ IFRS 15 มาใช้ การจ่ายเงินตามเป้าหมายที่เป็นปัญหาจะถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่บรรลุตามระยะเวลา ซึ่งในกรณีนี้จะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา รายได้รับรู้ช้ากว่าช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ของมาตรฐาน IAS 18 เดิม

ด้วยเหตุนี้ รายได้ที่รับรู้ก่อนหน้านี้ในงบกำไรขาดทุนจากสัญญาเหล่านี้จึงถูกปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อลดกำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินรวม 16.6 ล้านยูโร เนื่องจากกำไรสะสมลดลง มีการบันทึกการเพิ่มขึ้น 18.7 ล้านยูโรในงบดุลเนื่องจากหนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น และ 1.9 ล้านยูโรเมื่อหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น บันทึกการเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านยูโรเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น

การปรับปรุงรายการในงบดุลข้างต้นจะรับรู้เป็นยอดขายเมื่อเวลาผ่านไปตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการตามภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามโดยเฉลี่ยซึ่งอาจมีการปรับปรุง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 คือ 11 ปี

ภายหลังการนำ IFRS 15 มาใช้ ข้อมูลเปรียบเทียบที่รายงานโดยกลุ่มยังไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่ กลุ่มบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการนำ IFRS 15 มาปรับใช้กับตัวเลขสำหรับช่วงเวลาเปรียบเทียบโดยสรุปไว้ด้านล่าง

งบกำไรขาดทุนและตัวเลขงบดุลและตัวเลขสำคัญอื่นๆ สำหรับปีงบประมาณ 2560
1) ข้อมูลเปรียบเทียบที่เคยรายงานไว้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน
2) ข้อมูลเปรียบเทียบที่รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน หากคำนึงถึงผลกระทบของ IFRS 15
3) ข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานในแถลงการณ์ทางการเงินนี้ มีรายงานว่า Orion Diagnostica หยุดดำเนินการแล้ว
4) ข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วซึ่งรายงานในแถลงการณ์ทางการเงินนี้ หากคำนึงถึงผลกระทบของ IFRS 15 มีรายงานว่า Orion Diagnostica หยุดดำเนินการแล้ว

1-12/17
1) 2) 3) 4)
การหมุนเวียนโรงสี EUR 1 084,6 1 077,2 1 033,6 1 026,2
กำไรจากการดำเนินงานโรงสี EUR 293,0 285,6 284,1 276,7
% ของมูลค่าการซื้อขาย 27,0 % 26,5 % 27,5 % 27,0 %
กำไรก่อนหักภาษี ล้านยูโร EUR 286,5 279,1 277,7 270,3
% ของมูลค่าการซื้อขาย 26,4 % 25,9 % 26,9 % 26,3 %
ภาษีเงินได้โรงสี EUR 60,5 59,0 58,6 57,1
กำไรสำหรับปีงบการเงินโรงสี EUR 226,0 220,1 219,1 213,1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหลังหักภาษี ล้านยูโร EUR 28,5 28,5 26,0 26,0
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโรงสี EUR 1,3 5,4 1,3 5,4
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ ล้านยูโร EUR 0,0 18,7 0,0 18,7
หนี้สินหมุนเวียนอื่น โรงสี EUR 92,4 94,3 92,4 94,3
หนี้สินปลอดดอกเบี้ย ล้านยูโร EUR 224,5 245,1 224,5 245,1
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด, โรงสี EUR 679,7 655,9 679,7 655,9
ยอดรวมงบดุล ล้านยูโร EUR 1 055,5 1 052,4 1 055,5 1 052,4
อัตราส่วนทุน% 64,6 % 62,5 % 64,6 % 62,5 %
อัตราทดเกียร์% -1,9 % -1,9 % -1,9 % -1,9 %
ผลตอบแทนการลงทุน, % 36,2 % 36,4 % 35,5 % 35,1 %
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักภาษี% 34,2 % 34,4 % 33,2 % 33,3 %
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 1,61 1,57 1,56 1,52
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 1,61 1,57 1,56 1,52
ทุนต่อหุ้น EUR 4,83 4,67 4,77 4,67
หลักการรับรู้รายได้

ยอดขายสุทธิของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยช่องทางรายได้ที่แตกต่างกันสามช่องทาง โดยมีหลักการรับรู้ดังต่อไปนี้

ขายสินค้า

ยอดขายสุทธิของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงภาษีทางอ้อมและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายเป็นเงินตราต่างประเทศ การส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์แต่ละชุดให้กับลูกค้าจะสร้างภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่แยกออกได้ ซึ่งรายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อมีการโอนการควบคุมจากกลุ่มบริษัทไปยังลูกค้าตามเงื่อนไขการส่งมอบ ราคาอาจรวมถึงการพิจารณาตัวแปร รวมถึงเงื่อนไขส่วนลดและแรงจูงใจต่างๆ รายได้คือจำนวนสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึงผลกระทบของส่วนลดและเงื่อนไขสิ่งจูงใจ

กลุ่มบริษัทมีการจัดการคลังสินค้าการค้ากับผู้จัดจำหน่ายและคู่ค้าด้านลอจิสติกส์ในประเทศต่างๆ ในกรณีเหล่านี้ กลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าการค้าของผู้จัดจำหน่ายและคู่ค้าด้านลอจิสติกส์จนกว่าจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่ง ณ จุดนี้กลุ่มจะบันทึกยอดขายของผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ ในฟินแลนด์ การจัดการระหว่าง Orion และ Oriola อธิบายส่วนสำคัญของการจัดเตรียมสินค้าคงคลังของกลุ่ม

ยอดขายสุทธิจากการขายผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้เป็นรายได้จากการขายตามข้อตกลงกับคู่ค้า กลุ่มบริษัทได้ขายสิทธิ์ในการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้กับคู่ค้า และกลุ่มมีสิทธิได้รับค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งกำหนดโดยการขายโดยคู่ค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าสิทธิที่ได้รับเป็นรายได้จากการขายเมื่อคู่ค้าขายสินค้าและมีสิทธิได้รับค่าลิขสิทธิ์

การขายสิทธิ์การขายผลิตภัณฑ์ในตลาด

กลุ่มบริษัททำข้อตกลงโดยให้ทั้งสองโอนสิทธิ์ในการขายสินค้าในตลาดและทำข้อตกลงในการผลิตสินค้าให้กับบุคคลภายนอกกลุ่ม เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการโอนสิทธิ์ในการขายและการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทจะได้รับการชำระเงินตามเป้าหมาย รายได้จากการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ และรายได้ค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง โดยทั่วไป การชำระเงินตามเป้าหมายจะเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ ณ เวลาที่ลงนามในสัญญา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในการส่งคืนและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ถือว่ากลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติงานในคราวเดียว

ตามกฎแล้ว กลุ่มบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นเองก่อนการขายสิทธิ์ในการขาย ซึ่งในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทจะมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตซึ่งลูกค้าเข้าถึงได้ยาก สิทธิในการขายที่โอนและการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการชำระค่าสิทธิครั้งต่อๆ ไป ถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่แยกจากกัน การพิจารณาบางส่วนมีความแปรปรวนเนื่องจากเงื่อนไขของการชำระเงินตามเป้าหมายและรายการการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับราคาขายของผลิตภัณฑ์

ภายใต้ข้อตกลง กลุ่มบริษัทอาจได้รับการชำระเงินตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า สิ่งเหล่านี้จะถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่แยกออกได้ หากปฏิบัติตามโดยพิจารณาจากปริมาณการขายที่ลูกค้าทำได้ มูลค่าเกิดขึ้นกับลูกค้าอันเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการขายได้รับการเติมเต็มเมื่อบรรลุเป้าหมายการขาย ภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานที่ดำเนินการ ณ จุดใดเวลาหนึ่ง เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการปริมาณการขายในอนาคตที่เชื่อถือได้

การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาร่วมกับพันธมิตร

กลุ่มบริษัทได้ทำข้อตกลงกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกในระยะทางคลินิก สัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินขั้นสำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา ค่าธรรมเนียมหลักไมล์มักจะประกอบด้วยเงินก้อนที่ได้รับจากงานพัฒนาครั้งก่อนของ Orion ในขณะที่ลงนามในสัญญาและค่าธรรมเนียมขั้นสำคัญที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของระยะหลังของโครงการหรือผลการวิจัย นอกจากนี้ ข้อตกลงอาจจัดให้มีการชดเชยตามสิทธิ์การขายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสัญญา สัญญาอาจมีภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่จะต้องแยกจากกัน หรือสร้างชุดของบริการและผลิตภัณฑ์ชุดเดียวซึ่งประกอบด้วยภาระผูกพันในการปฏิบัติงาน

การชำระเงินตามเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในสัญญาถือเป็นภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่แยกออกได้ซึ่งได้รับการดำเนินการในขณะที่ลงนามในสัญญา ผู้ให้บริการหลายรายสามารถดำเนินการศึกษาระยะทางคลินิกได้ ซึ่งหมายความว่าพันธมิตรสามารถใช้ผลการวิจัยที่ให้ไว้ในขณะที่ลงนามในธุรกิจของตนเอง การวิจัยและพัฒนาในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่แยกจากกัน และการจ่ายเงินตามขั้นตอนสำหรับระยะนี้ถือเป็นการพิจารณาที่ผันแปรได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับความสำเร็จของระยะหรือผลการวิจัยบางช่วง แม้ว่า Orion จะปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป รายได้จะไม่ถูกรับรู้จนกว่าผลการวิจัยขั้นสุดท้ายจะได้รับการยืนยัน

ข้อตกลงอาจรวมถึงการตัดสินใจจัดระเบียบการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หากสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับการพิจารณาเพื่อการค้า ประเมินตามสัญญาโดยสัญญาว่า รวมกับการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานร่วมกันหรือไม่ หรือการจ่ายเงินตามเหตุการณ์สำคัญถือเป็นภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่แยกออกได้จากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์. ในทำนองเดียวกัน จะมีการประเมินตามสัญญาโดยสัญญาว่าภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้รับการปฏิบัติ ณ จุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหรือเมื่อเวลาผ่านไป ค่าสิทธิถือเป็นรายได้เมื่อหุ้นส่วนได้ขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

สัญญามักจะไม่รวมองค์ประกอบทางการเงิน เนื่องจากสัดส่วนที่สำคัญของการพิจารณาเป็นตัวแปร ซึ่งจะมีหลักประกันในอนาคต

การนำ IFRS 9 มาใช้ (เครื่องมือทางการเงิน)

IFRS 9 ใหม่ (เครื่องมือทางการเงิน) ได้เข้ามาแทนที่ IAS 39 (เครื่องมือทางการเงิน: การรับรู้และการวัด) และได้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน การพิจารณาการด้อยค่า และหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานใหม่มาใช้ในปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ด้วยการนำ IFRS 9 มาใช้ การรับรู้และการจัดประเภทรายการทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปตามตารางด้านล่าง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าของสินค้า
การจัดประเภทใหม่ของเครื่องมือทางการเงิน IAS 39 IFRS 9

การลงทุนอื่นๆ มี – ขาย – สินทรัพย์ทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ค่าตัดจำหน่าย
ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ค่าตัดจำหน่าย
ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ค่าตัดจำหน่าย
การลงทุนในตลาดเงินในตราสารหนี้ มี – ขาย – สินทรัพย์ทางการเงิน ต้นทุนตัดจำหน่าย / มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
เงินสด เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ค่าตัดจำหน่าย

ดอกเบี้ยระยะยาว – หนี้สินที่มีภาระผูกพัน ค่าตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่าย
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ ค่าตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่าย
บัญชีที่ใช้จ่ายได้ ค่าตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่าย
ดอกเบี้ยระยะสั้น – มีหนี้สิน ค่าตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่าย

อนุพันธ์ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่นำมาใช้โดย IFRS 9 จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการด้อยค่าขึ้นอยู่กับว่าลูกหนี้มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญหรือไม่ กลุ่มบริษัทจะประเมินความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของเครื่องมือทางการเงินและรับรู้การกันสำรองเงินให้กู้ยืมโดยพิจารณาจากการประเมินนี้ การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยู่กับแบบจำลองการสูญเสียที่คาดหวัง ซึ่งในกรณีนี้ การสูญเสียเครดิตจะถูกรับรู้เร็วกว่าและสูงกว่าตามมาตรฐาน IAS 39
การประเมินมูลค่าลูกหนี้การค้าเป็นไปตามขั้นตอนที่ง่ายขึ้นของ IFRS 9 ซึ่งมูลค่าของลูกหนี้การค้าที่มีอายุต่างกันจะลดลงตามเปอร์เซ็นต์การกันสำรองซึ่งพิจารณาจากผลขาดทุนจากสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงเงื่อนไขทางการเงินที่ วันที่รายงาน เปอร์เซ็นต์การกันสำรองจะต้องส่งผลให้มีการด้อยค่าซึ่งสอดคล้องกับการสูญเสียเครดิตที่คาดหวังตลอดอายุของลูกหนี้ การเปลี่ยนไปใช้ IFRS 9 ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญจากมุมมองของการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
มาตรฐานใหม่นี้นำเสนอข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลในวงกว้างใหม่ นอกเหนือจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการนำเสนอ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินรวม

มาตรฐานและ
การตีความIFRS ที่มีความสำคัญที่จะนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2019
การยอมรับ IFRS 16 (สัญญาเช่า)

IFRS 16 จะแทนที่ IAS 17
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ควบคุมการบัญชีสำหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานใหม่มาใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทใช้ IFRS 16 ย้อนหลังโดยใช้วิธีผลสะสมที่อนุญาตโดยมาตรฐาน

กลุ่มบริษัทกำหนดเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าตาม IFRS 16 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สอดคล้องกับมูลค่าปัจจุบันของสัญญาเช่าที่เหลือโดยคิดลดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าตามบัญชีเสมือนว่าได้ใช้มาตรฐานตั้งแต่เริ่มสัญญา มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรคำนวณโดยการคิดลดค่าเช่าในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้เพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ผลต่างระหว่างมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรรับรู้ในส่วนของเจ้าของเป็นการปรับปรุงกำไรสะสม

กลุ่มบริษัทใช้ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังบางส่วนและอุปกรณ์ช่วยเหลือเชิงปฏิบัติที่อนุญาตโดย IFRS 16 ในการนำมาตรฐานไปใช้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสำหรับกิจการที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่คล้ายคลึงกันในสาระสำคัญ สัญญาเช่าที่จัดเป็นสัญญาเช่าการเงินก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งกำหนดตาม IAS 17 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังใช้ประโยชน์จากการบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ในมาตรฐานและปฏิบัติต่อสัญญาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่สมัครเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และรับรู้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาการเงินที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

กลุ่มบริษัทได้กำหนดผลกระทบของ IFRS 16 ต่องบดุลของกลุ่มบริษัทสำหรับสัญญาเช่าทั้งหมดที่ระบุโดยกลุ่มบริษัท และสำหรับการจัดการที่อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่ารวมประมาณ 400 สัญญาในประเทศต่างๆ ที่ดำเนินงาน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่ม กล่าวคือ อัตราคิดลด คิดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดของ IRS บวกกับเบี้ยประกันความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

ผลจากการใช้ IFRS 16 ทำให้กลุ่มบริษัทบันทึกการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจำนวน 8.7 ล้านยูโร การเพิ่มขึ้น 8.7 ล้านยูโรจะบันทึกในงบดุลเป็นหนี้สินสำหรับสัญญาเช่า บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.1 ล้านยูโรเป็นกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.0 ล้านยูโรเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น ผลต่างระหว่างหนี้สินที่แสดงในงบการเงิน (14.5 ล้านยูโร) กับหนี้สินที่รับรู้ในงบดุลต้นงวดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 (8.7 ล้านยูโร) คือ 5.8 ล้านยูโร และเกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้นและขนาดเล็ก (3.5 ยูโร) ล้าน) และจากการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 (2.2 ล้านยูโร) ซึ่งไม่ได้นำมาพิจารณาในหนี้สิน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2018

มาตรฐาน IFRS ใหม่อื่น ๆ การตีความและการแก้ไขมาตรฐาน IFRS ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2018 ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

หลักการใช้และวิธีการคำนวณระยะเวลาการทบทวนมีอยู่บนเว็บไซต์ของนายพรานที่http://www.orion.fi/investors

อื่น
ข้อมูลที่เผยแพร่ในการตรวจสอบนี้อ้างอิงจากงบการเงินปี 2018 ที่ตรวจสอบแล้วของ Orion แถลงการณ์ทางการเงินของ Orion Corporation จัดทำขึ้นตาม IAS 34 Interim Financial Reporting ในการจัดทำแถลงการณ์ทางการเงิน Orion ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีเดียวกันกับในงบการเงินปี 2561

ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขสำหรับช่วงเปรียบเทียบ กล่าวคือ งวดเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขทั้งหมดในรายงานมีการปัดเศษ ซึ่งหมายความว่าผลรวมของตัวเลขแต่ละรายการอาจแตกต่างไปจากผลรวมที่นำเสนอ

เกณฑ์ในการคำนวณตัวเลขที่สำคัญ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE),% = กำไรก่อนหักภาษี + ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ x 100
ยอดรวมงบดุล – หนี้สินปลอดดอกเบี้ยสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE),% = กำไรของงวดการเงิน x 100
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
อัตราส่วนทุน% = ทุนของตัวเอง x 100
ยอดรวมงบดุล – รับเงินทดรองจ่าย
อัตราทดเกียร์% = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – เงินลงทุนในตลาดเงิน x 100
ทุนของตัวเอง
กำไรต่อหุ้น EUR = กำไรส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
กระแสเงินสดต่อหุ้น
ก่อนรายการทางการเงิน EUR = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
ทุนต่อหุ้น EUR = ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
เงินปันผลต่อหุ้น EUR = เงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
อัตราส่วนเงินปันผล% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
กำไรต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แท้จริง% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
อัตราส่วนราคา / รายได้ (P / E) = ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
กำไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเฉลี่ย EUR = การซื้อขายหุ้นทั้งหมดเป็นเงินยูโร
จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายระหว่างงวด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, โรงสี EUR = จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด × ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
โครงการพัฒนายาที่สำคัญทางคลินิก

โครงการ

บ่งชี้ในการใช้งาน เฟส

การลงทะเบียน
ผม อิล สาม
Easyhaler® ไทโอโทรเปียม COPD สถาบันชีวสมมูล *
ดาโรลูตาไมด์1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (nmCRPC) ผม อิล สาม
ดาโรลูตาไมด์1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (mHSPC) ผม อิล สาม*
ODM-109 (เลโวซิเมนดันในช่องปาก) ALS ผม อิล สาม*
ODM-104 (ตัวยับยั้ง COMT ที่ทรงพลังกว่า) โรคพาร์กินสัน ผม อิล
ODM-203 (ตัวยับยั้ง FGFR + VEGFR) มะเร็งที่เป็นของแข็ง ผม ครั้งที่สอง *
ODM-207 (ตัวยับยั้งโปรตีน BET) มะเร็ง ผม*
ODM-208 (ตัวยับยั้ง CYP11A1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (CRPC) ผม*
1)ร่วมกับไบเออร์ * = อยู่ระหว่างดำเนินการ
สาม = สถานะเปลี่ยนจากไตรมาสที่แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น Orion

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้น 31 ธันวาคม 2561
แบ่งปัน B-share เบ็ดเสร็จ
รหัสซื้อขาย Nasdaq Helsinki อรนาฟ ORNBV
วันที่ลงรายการ 1.7.2006 1.7.2006
รหัส ISIN FI0009014369 FI0009014377
รหัส ICB 4500 4500
รหัสรอยเตอร์ ORNAV.HE ORNBV.HE
รหัสบลูมเบิร์ก ORNAV.FH ORNBV.FH
หุ้นทุนโรงสี EUR 24,2 68,0 92,2
มูลค่าตามบัญชี / หุ้น EUR 0,65 0,65
จำนวนหุ้นทั้งหมด ชิ้น 37 120 346 104 137 482 141 257 828
% ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 26 % 74 % 100 %
ถือหุ้นโดยบริษัท pcs 562 440 562 440
หุ้นทั้งหมดไม่รวมหุ้นของตัวเอง pcs 37 120 346 103 575 042 140 695 388
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ ชิ้น 1
หุ้น A และ B สูงสุดและจำนวนหุ้นสูงสุดทั้งหมด pcs 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
โหวต/แชร์ 20 1
จำนวนโหวตไม่รวมหุ้นของบริษัท 742 406 920 103 575 042 845 981 962
% ของคะแนนโหวตทั้งหมด 88 % 12 % 100 %
ผู้ถือหุ้น 20 368 58 903 72 802

ทั้งหุ้น A และ B ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในทรัพย์สินของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย NASDAQ เฮลซิงกิ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2018
แบ่งปัน B-share เบ็ดเสร็จ
จำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ชิ้น 2 131 981 121 458 874 123 590 855
ส่วนแบ่งการซื้อขายในจำนวนหุ้น% 5,7 % 116,6 % 87,5 %
การหมุนเวียนโรงสี EUR 63,2 3 389,3 3 452,5
ราคาปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 EUR 32,07 31,08
อัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุด EUR (A 4.7 และ B 3.7.2018) 24,75 22,57
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย EUR 29,63 27,90
อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด EUR (A 23.1 และ
B 19.1.2018) 35,70 33,50
ราคาปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 EUR 30,30 30,28
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิล EUR 1 124,7 3 136,3 4 261,0

ตัวเลขสำคัญต่อหุ้น
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 10-12/18 10-12/17 เปลี่ยน% 1-12/18 1-12/17 เปลี่ยน%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 0,38 0,38 -0,6 % 1,40 1,56 -10,3 %
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 0,38 0,38 -0,6 % 1,40 1,56 -10,3 %

ดำเนินการต่อเนื่องและหยุดดำเนินการ 10-12/18 10-12/17 เปลี่ยน% 1-12/18 1-12/17 เปลี่ยน%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 0,38 0,39 -3,8 % 2,35 1,61 +46,0 %
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 0,38 0,39 -3,8 % 2,35 1,61 +46,0 %
กระแสเงินสดต่อหุ้นก่อนรายการทางการเงิน EUR 0,22 0,22 -0,3 % 2,32 1,09 +112,4 %
ทุนต่อหุ้น EUR 5,50 4,83 +13,7 %
เงินปันผลที่เสนอต่อหุ้น EUR 1,50 1,45 +3.4%
อัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ% 63,8 % 90,1 %
เงินปันผลทั้งหมดตามข้อเสนอ ล้านยูโร EUR 211,0 203,8 +3,5 %
เสนออัตราเงินปันผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ%
แบ่งปัน 5,0 % 4,5 %
B-share 5,0 % 4,7 %
อัตราส่วนราคา / รายได้ (อัตราส่วน P / E)
แบ่งปัน 12,89 19,92 -35,3 %
B-share 12,89 19,30 -33,2 %
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง 1,000 140 695 140 582 140 677 140 565

เอกสารแนบ
รายงาน
บริษัทแม่ของ Orion Group คือ Orion Corporation กลุ่มบริษัทมีพื้นที่ธุรกิจหนึ่งส่วน กล่าวคือ ส่วนงานดำเนินงาน และหน่วยธุรกิจสี่หน่วย Orion รายงานผลการดำเนินงานตามส่วนงานเดียว

ธุรกิจยา
ยาต้นกำเนิด (ยาตามใบสั่งแพทย์ที่จดสิทธิบัตรสำหรับสามพื้นที่การรักษา)
ผลิตภัณฑ์พิเศษ (ยาสามัญหรือผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองและไบโอซิมิลาร์ทั่วไปหรือนอกสิทธิบัตร)
ยารักษาสัตว์ (ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม)
Fermion (สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมสำหรับ Orion และบริษัทอื่นๆ)
การผลิตตามสัญญาและอื่นๆ เช่น การผลิตยาสำหรับบริษัทอื่นๆ รวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจยา แต่ไม่ได้เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน

หลักการจัดทำรายงาน
งบการเงินของ Orion Group จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งใช้มาตรฐาน IAS และ IFRS รวมถึงการตีความ SIC และ IFRIC ซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

มาตรฐานใหม่ การตีความ และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานที่มีอยู่ซึ่งใช้โดยสหภาพยุโรปได้รับการรับรอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2018:

IFRS 15 (ใหม่), รายได้จากสัญญาของลูกค้า
IFRS 9 (ใหม่), เครื่องมือทางการเงิน
IFRS 2 (แก้ไข) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
IFRIC 22 (ใหม่) ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศและการชำระเงินล่วงหน้า
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาบางโครงการ ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร จำนวนเงินที่รับรู้เป็นรายได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการความคืบหน้าที่เป็นไปได้ของโครงการวิจัยและพัฒนา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

การนำ IFRS 15 มาใช้ (รายได้จากสัญญากับลูกค้า)

IFRS 15 (รายได้จากสัญญาของลูกค้า) แทนที่ข้อบังคับ IAS 18 (รายได้) และ IAS 11 (โครงการระยะยาว) ก่อนหน้านี้ ซึ่งควบคุมการรับรู้รายได้ กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานใหม่มาใช้ในปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การนำ IFRS 15 มาใช้จะส่งผลต่อระยะเวลาของรายได้จากการขายจากการขายสิทธิ์ในการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดและจากความร่วมมือระยะทางคลินิกกับพันธมิตร โดยรายได้ที่รับรู้สำหรับภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานบางส่วนที่รวมอยู่ในกระแสรายได้เหล่านี้ในเวลาที่แตกต่างจาก มอก. 18 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อตกลง โครงการวิจัยและพัฒนาอาจประกอบด้วยภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการปฏิบัติแยกกัน หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานที่ประกอบด้วยภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป สัญญาจะรวมถึงการชำระเงินคงที่และแบบผันแปร ซึ่งถือเป็นการพิจารณาแบบผันแปร ซึ่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จของระยะหรือผลการวิจัยบางอย่าง
ริกา, ลัตเวีย, 2019-02-05 10:09 CET (GLOBE NEWSWIRE) – การ ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABLV Bank, AS ในการชำระบัญชีเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีใหม่สองคน Lauma Bērziņa และ Ringolds Balodis ได้รับการอนุมัติในที่ประชุม ขณะที่ Elvijs Vēbers จะออกจากงานของผู้ชำระบัญชี

Lauma Bērziņaเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่สาบานตนเป็นรายบุคคลด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี โดยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและปฏิบัติงานด้านกฎหมายการค้า การกำกับดูแลกิจการและกฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน และกฎหมายปกครอง เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของลูกค้าในสถาบันของรัฐและเทศบาล พัฒนารูปแบบการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดึงดูดเงินทุนส่วนตัว การเข้าซื้อกิจการหรือการกำจัดสินทรัพย์ การปรับโครงสร้างธุรกิจและธุรกิจ ก่อนหน้านี้ เธอเป็นหัวหน้าแผนกกฎหมายของ Deloitte Latvia และทำงานในสำนักงานกฎหมาย Sorainen

Ringolds Balodisเป็นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลัตเวีย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของรัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ผู้เขียนเอกสารสองฉบับและสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 100 ฉบับในลัตเวียและต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยกฎหมาย และเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของ Latvian Academy of Sciences เขาเป็นหัวหน้าทนายความของรัฐ – เขาจัดการ Register of Enterprises รวมถึงเป็นสมาชิกของ Saeima ที่ 12 เลขานุการระยะยาวของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญของ European Security Cooperation Council (OSCE)

Eva Berlaus,หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานลัตเวีย Sorainen ของArvīdsKostomārovs เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ บริษัทและAndris Kovaļčuksเป็นอสังหาริมทรัพย์และการเงินผู้เชี่ยวชาญจะยังคงทำงานเป็นผู้ชำระบัญชี

เมื่อพิจารณาถึงข้อตกลงในการเข้ารับตำแหน่ง Elvijs Vēbers ผู้ให้การสนับสนุนที่สาบานตนจะออกจากตำแหน่งผู้ชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการการชำระบัญชีขอขอบคุณ Elvis Weber สำหรับงานที่ทำในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา โดยชื่นชมการมีส่วนร่วมของเขาในการริเริ่มกระบวนการชำระบัญชีด้วยตนเองและการพัฒนา การประสานงาน การนำไปปฏิบัติ และประเด็นอื่นๆ ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในขั้นเริ่มต้นของ กระบวนการชำระบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครใหม่สำหรับตำแหน่งผู้ชำระบัญชียังได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและตลาดทุน (FCMC) ซึ่งประเมินประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษา และชื่อเสียงของ Lauma Bērziņa และ Ringolds Balozs ตามเกณฑ์ต่างๆ ผู้สมัครยืนยันว่าไม่มีข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งผู้ชำระบัญชีตามมาตรา 132 ของกฎหมายสถาบันเครดิต

คณะกรรมการการชำระบัญชีชุดใหม่จะยังคงดำเนินการตามแผนควบคุมการชำระบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก FCMC ต่อไป การดำเนินการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และถูกกฎหมาย ไม่เพียงแต่การจัดการทรัพย์สินของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นการตรวจสอบของเจ้าหนี้ โดยใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นโดย ที่ปรึกษาอิสระระหว่างประเทศและส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชุม No City Limits Conference นำเสนอผู้นำระดับประเทศเกี่ยวกับความยากจนและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ต่ออายุโดย Robin Hood CEO

เปิดตัวความร่วมมือระดับชาติของ Mobility LABs มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์

นิวยอร์ก, Feb. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ผู้นำจากหลากหลายกลุ่มในการต่อสู้กับความยากจนมารวมตัวกันที่การประชุมผู้นำทางความคิดประจำปีของ Robin Hood – No City Limits: Reimagining the Poverty Fight 2019 – เพื่อยืนยันความต้องการและ ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้คนในการต่อสู้กับความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่หัวข้อของปีนี้: การเคลื่อนย้ายจากความยากจน: การย้ายจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ในระหว่างการประชุม โรบิน ฮูดได้ประกาศความคิดริเริ่มของพันธมิตรระดับชาติมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลใหม่จากตัวติดตามความยากจน และวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ต่ออายุเพื่อเร่งอัตราการย้ายผู้คนออกจากความยากจนอย่างยั่งยืน

เวส มัวร์ ซีอีโอของโรบินฮู้ดเปิดการประชุมด้วยการแบ่งปันรายละเอียดของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งมีผลสูงสุดในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และเส้นทางใหม่สำหรับองค์กร

หัวข้อการประชุมในปีนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ใหม่ของโรบิน ฮู้ด: เพื่อยกระดับครัวเรือนในนิวยอร์กซิตี้ให้พ้นจากความยากจนอย่างวัดผลและยั่งยืน คณะกรรมการของ Robin Hood มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์นี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา หลังจากเปิดตัวกระบวนการนานหนึ่งปีเพื่อประเมินผลกระทบของเราจากความต้องการในปัจจุบันของงานนี้ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับจากชุมชน พันธมิตรในชุมชน ข้อมูล และผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายในแวดวงวิชาการ , การกุศล, องค์กรไม่แสวงหากำไร, รัฐบาล และอื่นๆ

“เราเข้าใจดีว่าการทำบุญมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ เรายังเข้าใจด้วยว่าสถานะความยากจนในสังคมของเราในปัจจุบันไม่ใช่เพราะการทำบุญไม่ได้ทำหน้าที่ของตน บทบาทในปัจจุบันและสถานะความยากจนในสังคมของเราในปัจจุบัน ไม่ใช่เพราะพันธมิตรในชุมชนและผู้ที่อยู่ภาคสนามไม่ได้ทำงานของพวกเขา” เวส มัวร์ ซีอีโอของโรบินฮู้ดกล่าว “เราอยู่ที่นี่เพราะความไม่เท่าเทียมกันทั้งระบบ โครงสร้าง และนโยบายที่มีอยู่ เราอยู่ที่นี่เพราะเรามีนโยบายที่นำพาผู้คนมาสู่ความยากจน”

ข้อมูลจากเครื่องมือติดตามความยากจนของ Robin Hood กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแสดงให้เห็นถึงความยากจนที่แพร่หลาย: 42 เปอร์เซ็นต์ของชาวนิวยอร์ก – มากกว่าสองเท่าของอัตราความยากจนในนิวยอร์กซิตี้ – ประสบปัญหาความยากจนในบางช่วงในช่วงสามปีที่ผ่านมา โรบิน ฮูดจะเข้าหางานโดยมุ่งเน้นที่การยกระดับครัวเรือนในนิวยอร์กซิตี้จากความยากจนอย่างวัดผลและยั่งยืน จนถึงจุดที่ครัวเรือนมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาสู่ความยากจน

Robin Hood จะเสริมผลกระทบเพิ่มเติมโดยใช้ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะ ความร่วมมือ และการเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่อง โรบิน ฮูดจะมุ่งเน้นไปที่การนำเข้าและส่งออกการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพ โดยกล่าวถึงเรื่องเล่าที่ฉุดรั้งผู้คนให้อยู่ในความยากจน สร้างสรรค์ความคิดริเริ่มเพื่อสำรวจแนวทางแก้ไขในทุกด้าน และจัดการกับนโยบายที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจน

“งานของเรากับพันธมิตรในชุมชนเป็นรากฐานที่สำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ และนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลง” มัวร์กล่าว “เราจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือที่สร้างผลกระทบและตัวชี้วัดที่เข้มงวดของเรา โดยมุ่งเน้นที่การทำให้ครอบครัวในนิวยอร์กซิตี้ไปถึงจุดที่โอกาสในการกลับเข้าสู่ความยากจนลดน้อยลงอย่างมาก และเราจะร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ที่จะทำ”

Robin Hood ได้ประกาศ Mobility Learning and Action Bets หรือ Mobility LABs ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ใหม่มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มสี่ปีเพื่อกระตุ้นการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อยกครอบครัวให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมพลวัต ผู้นำที่จะมุ่งเปลี่ยนการสนทนาระดับชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจ Mobility LABs จะทำงานร่วมกับผู้บริจาครายใหญ่ ซึ่งรวมถึงมูลนิธิ Harry and Jeanette Weinberg และชุมชน Tipping Point ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates

Robin Hood ได้วางรากฐานสำหรับความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์นี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการเพิ่มบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญสามตำแหน่งในทีม ซึ่งรวมถึง Jason Cone ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายสาธารณะ Nisha Patel กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงการบรรยายและการริเริ่มระดับชาติ และ Samantha Tweedy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายหุ้นส่วนและผลกระทบ

การแจ้งการทำงานของ Robin Hood คือ Poverty Tracker ซึ่งเป็นการศึกษาความเสียเปรียบในนิวยอร์กซิตี้ โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งเริ่มต้นในปี 2555 Poverty Tracker ตรวจสอบกับครัวเรือน 4,000 ครัวเรือนเดียวกันทุกไตรมาสเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของความยากจนด้านรายได้ ความยากลำบากด้านวัสดุ ปัญหาสุขภาพ และรูปแบบอื่นๆ ของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคม ตามข้อมูลใหม่ที่แบ่งปันในที่ประชุม:

ชาวนิวยอร์กโดยรวมมองว่าเศรษฐกิจไม่ยุติธรรมและมีโอกาสที่จะถูกจำกัด ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เด็กๆ จะทำผลงานได้ดีกว่าพ่อแม่
ชาวนิวยอร์กเชื่ออย่างท่วมท้นว่าในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสเท่าเทียมกัน และคนส่วนใหญ่คิดว่าระบบเศรษฐกิจไม่ยุติธรรม
ชาวนิวยอร์ก 71 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าในประเทศนี้ เราไม่ได้ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน
เมื่อถูกถามถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จ ชาวนิวยอร์กอ้างว่ามีการศึกษาที่ดี ทำงานหนัก และรู้จักคนที่เหมาะสม
แม้จะมีมุมมองที่ค่อนข้างมืดมนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ แต่ชาวนิวยอร์กส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่พวกเขาจะได้เห็นสถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้น
การประชุม No City Limits ในวันนี้มีผู้เข้าร่วม 250 คน โดยมีวิทยากรและผู้อภิปรายรวมถึงSheldon Danzigerประธานมูลนิธิ Russell Sage และWes Mooreซีอีโอของ Robin Hood; เจฟฟรีย์ แคนาดาประธาน Harlem Children’s Zone; Raj Chettyศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ก่อตั้ง Opportunity Insight; Katie Couricนักข่าวที่ได้รับรางวัลและโฮสต์พอดคาสต์; Judith Browne Dianisกรรมการบริหารโครงการ Advancement; Jennifer L. Eberhardtศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด; คายา เฮนเดอร์สันหัวหน้า Community Impact, Teach for All; แวน โจนส์นักเคลื่อนไหวและพิธีกรรายการ “The Van Jones Show,” CNN; จอห์น คิงประธานและซีอีโอของ The Education Trust; นิค Kristof , นิวยอร์กไทม์สสหกรณ์ -ed คอลัม; Daniel Lurieซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tipping Point Community; Heather McGheeผู้อาวุโสดีเด่น การสาธิต; Rachel Garbow Monroeประธานและซีอีโอของมูลนิธิ Harry and Jeanette Weinberg; Soledad O’Brienผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Starfish Media Group; Katherine O’Reganศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน NYU Wagner Graduate School of Public Service ผู้อำนวยการคณะ NYU Furman Center for Real Estate and Urban Policy; จอห์น ริดลีย์ผู้กำกับภาพยนตร์;Rashad Robinsonกรรมการบริหาร Color Of Change; Jim Sheltonหุ้นส่วน Amandla Enterprises ผู้ประกอบการในที่พักอาศัย Blue Meridian; Steve Stouteผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Translation และ UnitedMasters; Marta Tienda , มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, ภาควิชาสังคมวิทยาและโรงเรียนวูดโรว์ วิลสัน; นายกเทศมนตรี Michael Tubbsแห่งสต็อกตัน แคลิฟอร์เนีย; และJane Waldfogelศาสตราจารย์ Centennial Foundation แห่ง Compton Foundation for the Prevention of Children’s and Youth Problems มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ผู้อำนวยการร่วมของศูนย์วิจัยประชากรโคลัมเบีย

รูปภาพจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลังจากสิ้นสุดการประชุม

ไม่ปฏิบัติตามเขตเมืองบนทวิตเตอร์กับ #NoCityLimits hashtag และ #MobilityFromPoverty และโรบินฮู้ดที่ Twitter , FacebookและInstagram

ไม่มีขีด จำกัด เมือง: จินตนาการใหม่การต่อสู้ความยากจน 2019 ได้รับการสนับสนุนโดย Capital One

เกี่ยวกับโรบิน ฮูด โรบิน ฮูด
ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เป็นผู้ค้นหา เติมเชื้อเพลิง และสร้างโซลูชันที่สร้างผลกระทบและปรับขนาดได้มากที่สุด ยกครอบครัวให้พ้นจากความยากจนในนิวยอร์กซิตี้ ด้วยแบบจำลองที่สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ Robin Hood ลงทุนประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อให้บริการด้านกฎหมาย ที่อยู่อาศัย อาหาร การฝึกอบรมการพัฒนากำลังคน โปรแกรมการศึกษา และอื่นๆ แก่ครอบครัวที่ยากจนในนิวยอร์กซิตี้ Robin Hood ติดตามทุกโปรแกรมด้วยตัวชี้วัดที่เข้มงวด www.robinhood.org

ติดต่อ: press@robinhood.orgHouston, TX, Feb. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — แม้ว่า CMO แบบเศษส่วนของ Chief Outsiders มักจะทำงานกับบริษัทขนาดกลาง แต่ก็มีบทเรียนให้เรียนรู้จากการเดิมพันทางการตลาดขนาดใหญ่อยู่เสมอ โดยเฉพาะโฆษณาจาก Super Bowl คำถามสำคัญคือ: การโฆษณาใน Super Bowl สามารถเป็นกลยุทธ์ได้หรือไม่?

ตามที่รวย DePencierตอนนี้คนนอกหัวหน้าและอดีตรองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท สตาร์บัก็สามารถเป็นหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่เป็น บริษัท ที่เคยสามารถทำให้ ตัวอย่างที่เขาโปรดปราน? “เรื่องที่รู้จักกันดีที่สุดคือเรื่องราวของมาสเตอร์ล็อค แบรนด์แม่กุญแจแบบเจาะกระสุน “Tough Under Fire” ใช้งบประมาณประจำปี 75% ในการโฆษณาปีละครั้งในโฆษณา Super Bowl เชิงพาณิชย์ 30 วินาทีระหว่างปี 1974-1996 Rich หุ้น “ด้วยการส่งมอบคำมั่นสัญญาของแบรนด์ (การรักษาความปลอดภัย) ในโฆษณาที่ทรงพลังและน่าจดจำอย่างมาก พวกเขาประสานความเป็นผู้นำตลาดของพวกเขามานานกว่า 20 ปีเบื้องหลังส่วนได้เสียที่มีความหมายมากที่สุดในหมวดหมู่ของพวกเขา”

แม้ว่าค่าใช้จ่ายมหาศาล + 5 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันสำหรับจุด 30 วินาทีที่หนึ่งอาจดูเหมือนเป็นเดิมพันที่ใหญ่เกินกว่าที่บริษัทจะทำได้ แต่ให้พิจารณาเรื่องนี้: บริษัทที่เต็มใจมอบคำมั่นสัญญาที่ทรงพลังและน่าจดจำเกี่ยวกับส่วนได้เสียของแบรนด์ของตนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ 110 ล้านคน ครั้งเดียว…จากนั้นก็ทวีต สแน็ปแชท และโพสต์ไปยังอีกนับล้าน ล่าสุดมีการนับผู้ชนะในเชิงพาณิชย์ที่ชื่นชอบของปีที่แล้ว 170 ล้านครั้งบน YouTube ดังนั้น เมื่อการส่งข้อความถึงผู้บริโภคจำนวนมากในสหรัฐฯ หรือแม้แต่ผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจก็มีความสำคัญต่อภารกิจ การลงทุนก็อาจเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ใครคือผู้ชนะในปีนี้?

Rich DePencier หัวหน้าคนนอก อดีตรองประธาน Global Consumer Products ของ Starbucks กล่าวว่า

“สำหรับปี 2019 มีโฆษณาแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ น่าเสียดายที่ยังมีละครตลกราคาแพงหลายเรื่องที่จะทำให้หัวเราะคิกคักและจำไม่ได้ในสัปดาห์ต่อจากนี้ ในบรรดาเพลงโปรดของแฟนๆ ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ด้วยวิธีที่ดึงดูดใจและมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน ได้แก่ Pepsi’s “More Than Ok” กับ Steve Carell/Cardi B/Lil Jon (เท่), “Wind Never Felt Better” ของ Budweiser (ความเมตตากรุณา) และ Colgate’s “ Close Talker” กับลุค วิลสัน (มั่นใจ) ทั้งสามแบรนด์นี้ขับเคลื่อนหุ้นด้วยวิธีที่มีส่วนร่วมสูง

“ฮุนได ‘ลิฟท์’ชัยชนะ ที่ดีที่สุดและใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดของความเข้าใจ ในการสร้างตราสินค้าของพวกเขา ฮุนไดใช้คนดังเพื่อถ่ายทอดความเชื่อมโยงที่ตลกขบขันอย่างชัดเจนในความรู้สึกกระสับกระส่ายและวิตกกังวลในการซื้อรถยนต์ ด้วยโปรแกรม Shopper Assurance ใหม่ แทนที่จะต้องฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ซื้อสามารถคาดหวังราคาที่โปร่งใส การคืนสินค้าโดยไม่ต้องกังวลใจใน 3 วัน และการทดลองขับที่ยืดหยุ่น ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและอารมณ์ขันเหมือนเบ็ดเสร็จ ฮุนไดได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นวิธีแก้ปัญหาจุดปวดในชีวิตจริง มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าฮุนไดเพิ่งคว้าสนามแข่งขันที่ว่างเปล่าของความน่าเชื่อถือในรถยนต์ที่ซื้อลำดับชั้นของความต้องการ มาสโลว์คงจะภูมิใจ

“ตรงใจกลางของการเสริมอำนาจของผู้หญิงด้วยความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และประสบการณ์จุดที่น่าดึงดูดใจของบัมเบิลจากเซเรน่า วิลเลียมส์ชนะรางวัลสำหรับ โฆษณาที่ทรงพลังที่สุดในปีนี้ การกระตุ้นให้ผู้หญิงตระหนักว่า “คุณมีอำนาจอยู่แล้ว” แอปนี้ซึ่งเดิมตั้งเป้าไว้เพื่อท้าทายบรรทัดฐานการออกเดทแบบโบราณ ตอนนี้กำลังพัฒนาเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นสถานที่สำหรับสร้างเครือข่ายอาชีพ หาเพื่อน หรือออกเดทออนไลน์ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเซรีน่าในการคลอดของเธอทำให้เกิดรอยประทับที่ลบไม่ออกสำหรับผู้ปกครอง เป็นเดิมพันที่ปลอดภัยที่ Bumble มีการลงทะเบียนและดาวน์โหลดในระดับที่พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้เนื่องจากแบรนด์คว้าพื้นที่ที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ระหว่าง LinkedIn เว็บไซต์หาคู่และเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณบนโซฟา ขอชื่นชม Bumble!

“Alexa ของ ‘ทุกอย่างไม่ได้ทำให้ตัด’นำโด่งจับตำแหน่งตราสินค้ามีการแข่งขันสูงในฐานะ ผู้นำนวัตกรรมมงกุฎทองของแบรนด์เทคโนโลยี ด้วยการนำความตลกขบขันมาสู่ความล้มเหลวอันน่าทึ่งหลายครั้ง แบรนด์ได้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นที่ห้องนั่งเล่นในบ้านของพวกเขาเพื่อการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายและเปิดเผยตัวตน เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการเป็นผู้นำของชีวิต – อย่ายอมแพ้ ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ เรียนรู้จากความผิดพลาด อย่าจริงจังกับตัวเอง สนุก – ทั้งหมดรวมอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่เดียว ทำให้เราเชื่อว่าพวกเขากำลังใช้เวลาและเงินไปกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป รอบมุม สิ่งที่เราขาดหายไปคือเฟรมสุดท้ายที่บอกว่า “Alexa เราเพิ่งเริ่มต้น!”.

ตามที่หัวหน้าคนนอกJim McDonaldอดีต CMO ของ RadioShack:

“ฉันพบว่าโฆษณาซูเปอร์โบว์ลของปีนี้มีความน่าสนใจในเชิงกลยุทธ์เป็นพิเศษ เนื่องจากมีสองธีม: ทำให้การตลาดเป็นตัวสร้างความแตกต่างของแบรนด์ และ ROI สำหรับสื่อที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต

“สองตำแหน่งที่ใช้ Cause Marketing คือBudweiserและ Stella Artois ด้วยการเล่นของ Dylan’s Blowin’ in the Windขณะที่เห็น Clydesdales ดึงเกวียนอย่างสง่างาม โดยมีหูและแก้มที่กระพือปีกในสายลม dalmatian ที่เกาะอยู่ด้านบน ให้การใช้ประโยชน์จากส่วนหน้าอย่างมากจากทั้งพื้นฐานประเทศที่รักสุนัขและฉลาด การใช้หุ้นแบรนด์อันทรงพลังของ Bud “ตอนนี้ถูกต้มด้วยพลังลม” สุดเปิดเผยในตอนท้ายและสโลแกน “This Bud’s for a Better Tomorrow” ขับเคลื่อนการตลาดด้วยสาเหตุหลักอย่างมีประสิทธิภาพ และจุดนั้นโดดเด่นในทางตรงกันข้ามกับจุด Budweiser ในอดีตที่หยุดเพียงแค่การใช้สัตว์และ schmaltz เพื่อให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับแบรนด์

“ตรงกันข้ามกับวิธีการแสดงที่หน้าผากของบัดสเตลล่า อาร์ตัวส์วางตัวสองตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง –แคร์รี่ แบรดชอว์ จาก Sex in the City อันเลื่องชื่อ และ The Dude of counterculture มหากาพย์ The Great Lebowski แทนที่จะดื่มเครื่องดื่มคอสโมซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเธอและส่วนผสมของ White Russian/Caucasian มาตรฐานของเขา ทั้งคู่จึงสั่งเบียร์ Stella Artois ให้ “Change Up the Usual” ฉันชื่นชมจุดที่มีความทะเยอทะยานในการพยายามเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง แต่การสูญเสียในการสับเปลี่ยนสร้างสรรค์เป็นโบนัสเพิ่มเติมของการตลาดเชิงสาเหตุ ในรูปแบบขนาดเล็กมากในเฟรมสุดท้ายของโฆษณาจะมีข้อความว่า “เพื่อ #PourItForward ไปที่StellaArtois.com/DoGood ”

“บนสุดของฉัน 3 คน: Stella Artois, ฮุนไดและSkechers ทั้ง 3 คนมีส่วนร่วมและตลก แต่พวกเขายังฉลาด โฆษณาที่ทำงานหนักพร้อมข้อความที่ชัดเจนและจุดแตกต่าง”

ตามที่หัวหน้าคนนอกJon Riceอดีตรองประธานฝ่ายการตลาดของ Chuck E. Cheeses:

“Jason Bateman ‘You’re going down’ Hyundai Shopper Assurance เป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยม เป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดและให้ความบันเทิง ให้ข้อมูล และ (ต่างจากสปอต SB อื่นๆ มากมาย) ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนดังในลักษณะที่ไม่สนใจข้อความ มันทำให้ฉันอยากรู้มากขึ้น”

“จุด Stella Artois เป็นที่ชื่นชอบส่วนตัวของฉัน ฉันชอบเบียร์ The Big Lebowski และ Sarah JP อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นของโฆษณา คุณต้องคุ้นเคยกับตัวละครและเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมของพวกมัน ฉันสงสัยว่าผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องตลก”

“ส่วนใหญ่ที่แปลกประหลาดและน่าสนใจจุดเป็นเบอร์เกอร์คิง Andy Warhol มันเกี่ยวกับอะไร?”

“ฉันคิดว่าจุดบัดไวเซอร์นั้นโดดเด่นจากการสร้างแบรนด์และความพยายามในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ปฏิกิริยาส่วนตัวของฉันไม่ได้เป็นไปในเชิงบวกทั้งหมด เนื่องจากฉันคิดว่าการใช้ Dylan’s Blowin’ in the Wind (ที่หลายคนมองว่าไม่ใช่ Dylan เองในฐานะเพลงประท้วง) เป็นการใช้ในทางที่ผิด และฉันรู้ว่ากระบวนการผลิตเบียร์ที่ AB นั้นขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล ( เตาแก๊สสำหรับถังบด) ดังนั้นการยืนยันว่าพวกเขาใช้พลังงานลมเพื่อทำให้ Bud อาจเป็นเรื่องโกหก”

การโฆษณาทุกประเภทจำเป็นต้องสร้างจากกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและข้อมูลเชิงลึก

ก่อนที่ผู้ลงโฆษณารายใดรายหนึ่งใน Super Bowl จะใช้เงินเพียงเล็กน้อยกับโฆษณาเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาลงทุนอย่างหนักในบางครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคของตน กำหนดตำแหน่งที่พวกเขาต้องการได้รับและข้อความผลลัพธ์ที่ต้องการส่ง โดยรวมแล้ว ธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำเช่นเดียวกัน: ติดต่อกับตลาดของคุณ ปรับธุรกิจและข้อเสนอของคุณให้เข้ากับลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นดำเนินการตามกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด สามารถสำรวจแนวคิดเหล่านี้ได้ในหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ Amazon เล่มนี้The Growth Gearsซึ่งเขียนโดยหัวหน้าคนนอก Art Saxby และ Pete Hayes

เกี่ยวกับหัวหน้าบุคคลภายนอก

Chief Outsiders, LLC เป็นบริษัท “Executives-as-a-Service” ทั่วประเทศ โดยมีChief Marketing Officers (CMO)แบบพาร์ทไทม์หรือแบบเศษส่วนมากกว่า 60 รายที่ ว่าจ้างจากชายฝั่งถึงชายฝั่ง แตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์อื่นๆ CMO แต่ละแห่งมีตำแหน่ง VP Marketing หรือสูงกว่าในบริษัทที่ดำเนินการตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป Chief Outsiders ทำหน้าที่ในทีมผู้บริหารของบริษัทลูกค้ากว่า 700 แห่งเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตและแผนการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยของผู้บริหารเต็มเวลา เนื่องจากแผนการเติบโตตามตลาด คุณภาพของความเป็นผู้นำ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้ Chief Outsiders ได้รับการยอมรับในช่วงห้าปีที่ผ่านมาโดยนิตยสาร Inc. ให้เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุด 5,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ Telia Lietuva, AB (ต่อไปนี้ – Telia Lietuva หรือบริษัท) ได้แต่งตั้ง Daiva Kasperavičienė ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของบริษัทและหัวหน้าฝ่ายบริการความเป็นส่วนตัว เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและองค์กร Giedrė Kaminskaitė-Salters ซึ่งเป็นผู้ดูแลกฎหมายของบริษัทและกิจการองค์กรมาจนถึงขณะนี้ ได้ทำงานตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมปีนี้ เป็นหัวหน้าแผนก Direct and Digital Channels ที่สร้างขึ้นใหม่

“ฉันดีใจที่เราพบผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้ภายในบริษัท ประสบการณ์หลายปีของ Daiva ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าควบคุมทีมกฎหมายของบริษัทได้อย่างราบรื่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Daiva ได้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของบริษัท Telia ในกรุงบรัสเซลส์ และประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นสากลจะมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่เพียงต่อทีมทนายความเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมผู้บริหารทั้งหมดด้วย” Dan Strömberg ซีอีโอของ Telia Lietuva กล่าว .

Daiva Kasperavičienė (เกิดปี 1968) ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิลนีอุส เริ่มต้นอาชีพในฐานะที่ปรึกษากฎหมายด้านโทรคมนาคมในปี 2545 UAB Lintel (ปัจจุบันคือ Telia Customer Service LT, UAB) ตั้งแต่ 2014 ในเดือนพฤษภาคม 2017 เธอเป็นหุ้นส่วนกฎหมายธุรกิจของ Telia Lietuva, AB ตุลาคม ถึง 2018 ในเดือนสิงหาคม เขาทำงานเป็นทนายความด้านกฎระเบียบอาวุโสที่สำนักงาน Telia Company AB ในกรุงบรัสเซลส์

NEW YORK, Jan. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ธนาคาร น้ำอัดลม และโทรทัศน์มีอะไรที่เหมือนกัน? ผู้นำจากอุตสาหกรรมเหล่านี้เพิ่งได้รับเลือกให้เข้าสู่หอเกียรติยศการโฆษณาปี 2019 โดยสหพันธ์การโฆษณาแห่งอเมริกา (AAF)

Advertising Hall of Fame นำเสนอโดย AAF ตั้งแต่ปี 1949 ช่วยให้องค์กรสามารถสนับสนุนการริเริ่มที่สำคัญหลายอย่างตลอดทั้งปี ทั้งในด้านการศึกษา ความหลากหลาย การสนับสนุนระดับรากหญ้า จริยธรรมในอุตสาหกรรม และการพัฒนาทางวิชาชีพ การเข้าสู่ Hall of Fame เป็นการเฉลิมฉลองบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดในการโฆษณา จากผลงานที่มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมโฆษณา ไปจนถึงการมีส่วนช่วยเหลือด้านการกุศลส่วนบุคคล ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ได้กำหนดมาตรฐานในการวัดผู้นำและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน

“กลุ่มผู้ได้รับรางวัลที่หลากหลายในปีนี้อยู่ในอันดับต้นๆ ของสายงาน และสมควรได้รับการยอมรับมากกว่านี้ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่พวกเขาตอบแทนอุตสาหกรรมของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนความรักในความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนมีร่วมกัน เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้แต่งตั้งผู้นำที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จมากที่สุดบางคนเข้าสู่ AAF Hall of Fame’s Class ประจำปี 2019” Bill Hagelstein ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RPA และประธาน Advertising Hall of Fame Council of Judge กล่าว

ผู้ได้รับรางวัลแปดคนในปีนี้ ได้แก่ John J. Dooner ประธานกิตติคุณและประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ก่อตั้ง McCann Worldgroup; Anne Finucane รองประธาน Bank of America; Michael E. Kassan ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MediaLink; Bill Koenigsberg ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Horizon Media; Debra L. Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิตติคุณ BET Networks; Maurice Lévy ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล Publicis Groupe; อินทรา เค. หนูยี ประธานกรรมการ PepsiCo; และ Hector J. Orci ผู้ก่อตั้งและประธานร่วม Orci

นอกจากนี้ Hector Orci จะได้รับรางวัล David Bell Award for Industry Service อันโดดเด่น ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูผลงานและบริการที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใครต่อชุมชนโฆษณาและอุตสาหกรรมโดยรวม รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ David Bell (Hall of Fame Class of 2007) ซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเป็นที่ปรึกษาให้กับมืออาชีพด้านการโฆษณาหลายรุ่น

สมัครเล่น SBOBET ผู้ได้รับรางวัล Hall of Fame เหล่านี้เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในอุตสาหกรรมของเรา ชั้นเรียนที่ไม่ธรรมดานี้ได้สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อภูมิทัศน์การโฆษณาด้วยวิธีการเฉพาะของตนเอง และงานของพวกเขาจะยังคงให้อำนาจแก่ผู้อื่นต่อไปอีกหลายทศวรรษ” คาร์เตอร์ เมอร์เรย์ ซีอีโอของ FCB Worldwide และรองประธาน AAF กล่าว

พิธี Hall of Fame สมัครเล่น SBOBET เป็นคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับอุตสาหกรรม โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้นำระดับแนวหน้าของประเทศในการโฆษณา การตลาด และสื่อของอเมริกากว่า 900 ราย หอเกียรติยศการโฆษณาประจำปีครั้งที่ 70 และกาล่าดินเนอร์จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2019 ที่ Cipriani Wall Street ในนิวยอร์กซิตี้

เกี่ยวกับ FCB Global

FCB (Foote, Cone & Belding) เป็นบริษัทด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรระดับโลกที่สืบทอดความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จมาตั้งแต่ปี 1873 โดยอิงจากความเข้าใจที่พัฒนาอย่างลึกซึ้งของตลาดท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมระดับโลก FCB มุ่งเน้นไปที่การสร้าง “Never Finished” แนวคิดแคมเปญสำหรับลูกค้าที่สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอดีตของแบรนด์ การเคารพในปัจจุบัน และการคาดหวังถึงศักยภาพในอนาคต ด้วยพนักงานมากกว่า 8,000 คนในการดำเนินงาน 109 แห่งใน 80 ประเทศ บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG) เรียนรู้เพิ่มเติมที่และติดตามเราบน Twitter และ Instagram (@FCBglobal) และ Facebook (FCB Global)

เกี่ยวกับ AAF

American Advertising Federation (AAF) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 และเป็นองค์กรเดียวที่รวมสมาชิกจากทุกสาขาวิชาในการโฆษณา องค์กรเป็นตัวแทนของเอเจนซี่ทุกขนาด แบรนด์และองค์กรทั่วทั้งกระดาน และหน่วยงานด้านสื่อทั่วโลก AAF ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโฆษณาที่โดดเด่นด้วยเครือข่ายระดับรากหญ้าที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัยและสโมสรมืออาชีพ AAF ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อรับรองความหลากหลายและการรวมในทุกแง่มุมของการโฆษณา และสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติของเราในวอชิงตันสำหรับพลังและความหลงใหลในเครือข่ายระดับรากหญ้าของอุตสาหกรรมโฆษณา AAF เป็นเสียงที่รวมกันเป็นหนึ่งสำหรับการโฆษณา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำบนเว็บไซต์ของเรา (aaf.org) และบนโซเชียลมีเดีย (@aafnational บน Twitter, Facebook และ Instagram)นิวยอร์ก, นิวยอร์ก, 28 ม.ค. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — การวิจัยตลาด Zion ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่ชื่อ“Riding Protective Gear Market By Type (หมวกกันน็อค แจ็คเก็ต สนับเข่า ถุงมือ รองเท้า และอื่นๆ) ตามแอปพลิเคชัน (รถจักรยานยนต์สกูตเตอร์, ขั้นตอนที่ผ่านและอื่น ๆ ) และตามช่องทางการจำหน่าย (ร้านค้าพิเศษ, Mass Merchandisers และค้าปลีกออนไลน์): อุตสาหกรรมทั่วโลกมุมมองการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการพยากรณ์, 2017-2024” ตามรายงานตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ทั่วโลก มีมูลค่าประมาณ 10,047 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 และคาดว่าจะสูงถึง 13,938 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2567 ที่อัตรา CAGR ประมาณ 5.2% ระหว่างปี 2561 ถึง 2567

โดยทั่วไปแล้วผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จะใช้อุปกรณ์ป้องกันขณะขี่รถสปอร์ตและชอบการเดินทางด้วยจักรยานเป็นเวลานาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการขี่ อุปกรณ์ป้องกันแต่ละประเภทช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการปกป้องผู้ขี่ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ ตามรายงานของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ในปี 2558 อุบัติเหตุร้ายแรง การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายประมาณ 6.3 ล้านคนเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่ความต้องการอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ทั่วโลกอย่างมาก

เรียกดู 105 ตารางและ 41 ตัวเลขซึ่งกระจายอยู่ใน 110 หน้าและ TOC เชิงลึกเกี่ยวกับ “ตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ทั่วโลก: ตามประเภท ขนาด ส่วนแบ่ง แนวโน้ม การเติบโต การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ 2017-2024”

ขอรายงานตัวอย่างรายงานตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขี่ทั่วโลกฟรี @ https://www.zionmarketresearch.com/sample/riding-protective-gear-market

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการขี่จักรยานและความตระหนักในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้นคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ทั่วโลกในอนาคต อุบัติการณ์การเสียชีวิตจากการจราจรที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ทั่วโลกในช่วงเวลาโดยประมาณ นอกจากนี้ จำนวนการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของการแข่งขัน เช่น Formula 1, Super GT Championship เป็นต้น คาดว่าจะช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ตลอดระยะเวลาคาดการณ์ ประเทศกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพิ่มรายได้ทิ้ง และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นของผู้คนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่กระตุ้นยอดขายรถจักรยานยนต์ ในทางกลับกันคาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดอุปกรณ์ป้องกันการขับขี่ในอนาคต